REGULAMIN BEZPIECZNEGO FUNKCJONOWANIA
STRZELNICY MYŚLIWSKIEJ
Koła Łowieckiego „RYŚ” Brzeszcze

 1. Strzelnica myśliwska jest ośrodkiem szkolenia strzeleckiego Koła Łowieckiego „Ryś* w Brzeszczach będącego członkiem Polskiego Związku Łowieckiego,
 2. Na strzelnicy mogą odbywać się wszelkie szkolenia oraz imprezy strzeleckie organizowane przez członków Polskiego Związku Łowieckiego, a ponadto za zgodą właściciela mogą być użyczane innym organizatorom imprez strzeleckich,
 3. Wszelkie szkolenia., zawody strzeleckie muszą odbywać się przy udziale i pod nadzorem uprawnionego instruktora PZŁ, który w rejestrze pobytu na strzelnicy własnoręcznym wpisem to potwierdzi
 4. Właściciel strzelnicy odpowiada za sprawność urządzeń oraz bezpieczeństwo ich użytkowania urządzenia mogą być użytkowane tylko za jego zgodą,
 5. Prowadzący strzelanie
  1. odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszących.
  2. wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, a osobom towarzyszącym miejsce bezpiecznego pobytu,
  3. prowadzi książkę rejestru pobytu na. strzelnicy, w której zamieszcza, się następujące dane :
   1. imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy.
   2. numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu, który je wydał, albo adres korzystającego ze strzelnicy, jeśli nie posiada on pozwolenia na broń,
   3. oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem.
 6. Na Strzelnicy zabrania się:
  1. osobom towarzyszącym osobom korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią,
  2. używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej użytkownika,
  3. spożywania, alkoholu lub używania środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem,
  4. Strzelanie na strzelnicy do innych przedmiotów niż tarcze strzelnicze, makiety, przedmiotów będących celem oraz celowanie lub strzelanie do ludzi zwierząt i ptactwa.
 7. Sposób obchodzenia się z bronią :
  1. Broń palną, na strzelnicy przenosi się rozładowaną, zabezpieczoną i schowaną, w kaburze, pokrowcu lub kasetach przeznaczonych do przenoszenia broni,
  2. Wyjmowanie broni odbywa się wyłącznie na osi strzelań, tylko na polecenie prowadzącego strzelanie lub trening strzelecki.
  3. Na. osi broń nosimy z otwartymi zamkami i bez pasków,
  4. Wszystkie czynności związane z obsługa, broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną, w kierunku kulochwytu, tarcz, makiet bądź przedmiotów będących celem na strzelnicy.
  5. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie,
  6. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie,
  7. Po zakończeniu strzełań broń rozładowuje się i przedstawia do kontroli prowadzącemu strzelanie oraz zabezpiecza.
  8. Na stanowisku strzeleckim nie wolno ładować broni śrutowej więcej niż dwoma nabojami, a broni kulowej więcej niż jednym nabojem.
  9. Przyspiesznik wolno napinać wyłącznie przy strzelaniu do celów nieruchomych (rogacz, lis), jego napięcie może nastąpić tylko po złożeniu się do celu,
  10. Nie wolno obracać się na stanowisku strzeleckim opuszczać go, zanim nie nastąpi otwarcie zamków broni i jej rozładowanie z nabojów.
 8. Sposób zachowkach się na strzelnicy:
   Korzystający ze strzelnicy jest obowiązany ściśle przestrzegać poleceń wydawanych przez prowadzącego strzelanie.
  1. Zabrania się wchodzenia na stanowiska strzeleckie bez £gody prowadzącego strzelanie.
  2. Korzystający ze strzelnicy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej obowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich*
  3. Po komendzie „STOP* wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę, strzelający bezzwłocznie przerywa strzelanie.
  4. Na terenie strzelnicy zwierzęta mogą być wprowadzane tylko w wyjątkowych przypadkach oraz obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.
  5. Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada właściciel lub zarządca strzelnicy, prowadzący strzelanie lub trening strzelecki albo kor2ystający ze strzelnicy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
  6. Osobę naruszającą regulamin usuwa się ze strzelnicy.
Prezes Koła   
(Jacek Wawro)

Warto odwiedzić     
Wrota Małopolski     Powiat Oświęcimski     Gmina Brzeszcze
http://www.wrotamalopolski.pl     http://www.powiat.oswiecim.pl   http://brzeszcze.pl